Mohimi i përgjegjësisë

MOHIMI i përgjegjësisë

Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e. V. Synon të ofrojë informacion të saktë dhe të plotë në këtë uebfaqe. Mirëpo, Forum Ziviler Friedensdienst e. V. Nuk mund të mbajë përgjegjësi apo të garantojë përditësimin, saktësinë dhe tërësinë e të gjithë informacionit të paraqitur në këtë uebfaqe. Kjo vlen sidomos për të gjitha vegëzat që u referohet kjo uebfaqe, direkt ose indirekt. Duke patur parasysh faktin se Forum Ziviler Friedensdienst nuk ka ndikim mbi ndryshimet e përmbajtjes së uebfaqeve të lidhura në këtë formë, nuk mund të mbajë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre. Ofruesit relevantë të kësaj përmbajtjeje apo pronarët e uebfaqeve që u referohemi janë kështu ekskluzivisht përgjegjës për përmbajtjen e këtyre uebfaqeve, pra nuk është Forum Ziviler Friedensdienst e. V. Përveç kësaj, Forum Ziviler Friedensdienst e. V. rezervon të drejtën të ndryshojë, plotësojë apo korrigjojë informacionin e paraqitur në uebfaqen e Forum Ziviler Friedensdienst e. V.

 

Mohimi i të drejtës së autorit

Të gjitha tekstet, fotot dhe informatat e tjera që publikohen në uebfaqe i nënshtrohen të drejtës së autorit. Nëse nuk shprehet ndryshe, bartës i kësaj të drejte është Forum Ziviler Friedensdienst e. V.  ose i ushtron këto të drejta në emër të bartësit përkatës të së drejtës së autorit. Çfarëdo riprodhimi, shpërndarjeje, transmetimi dhe riprodhimi apo përdorimi i përmbajtjes për qëllime komerciale ndalohet rreptësisht nëse nuk është marrë paraprakisht leja me shkrim nga Forum Ziviler Friedensdienst e. V. ose përfaqësuesit e tij.

© Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) e. V.