Konzorcijum građanskog društva promoviše načela „Suočavanja s prošlošću“ na Kosovu

Načela Suočavanja s prošlošću su građanska inicijativa koju promoviše grupa ljudi i organizacija civilnog društva koje se bave suočavanjem s prošlošću (SP), a sastoji se od 5 organizacija i jednog stručnjaka: Fond za humanitarno pravo Kosovo, KRCT – Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture, Integra, Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS), BIRN Kosovo i Nore Ahmetaj. Grupa je od 2020. pokrenula zajedničku inicijativu za utvrđivanje i usvajanje skupa načela koja će poslužiti za informisanje i upućivanje političkih i javnih aktera o tome kako da se suoče sa žrtvama, preživelima, bolnom prošlošću i istorijskim narativima. 

Ova inicijativa ima za cilj utvrđivanje i priznavanje istine o kršenjima ljudskih prava povezanih sa ratom, sprečavanje veličanja lica osuđenih za ratne zločine, sticanje tačnog razumevanja onoga šta se desilo u prošlosti i tretman žrtava s poštovanjem i dostojanstveno, kao i pružanje podrške njihovoj reintegraciji u društvo. Dokument se sastoji od deset ključnih načela: 

  1. Žrtve i preživeli oružanog sukoba moraju biti tretirani s integritetom i dostojanstveno.
  2. Žrtve i preživeli trebaju biti u centru svih aktivnosti suočavanja s prošlošću i javnog diskursa.
  3. Identitet žrtava i preživelih i članova njihovih porodica mora biti zaštićen.
  4. Svi trebaju da promovišu ravnopravnost, inkluziju i pomirenje.
  5. Rodno zasnovan pristup bi trebao biti deo svih procesa suočavanja s prošlošću.
  6. Osobe koje su osuđene za ratne zločine ne smeju da drže javne položaje ili da budu tretirane kao nacionalni heroji.
  7. Krivična dela i ratni zločini se ne smeju pripisivati kolektivno.
  8. Javni diskurs o SP mora biti zasnovan na dokazima.
  9. Treba se suprotstaviti govoru mržnje na svakom nivou.
  10. Mora se zaštiti identitet svedoka.

Od svog osnivanja, ova inicijativa je proizvela nekoliko studija slučaja. Studija slučaja o neredima u martu 2004. se usredsređuje na načelo SP-a da se govoru mržnje mora suprotstaviti na svakom nivou. Ova studija slučaja se može preuzeti ovde. Studija slučaja zasnovana na osmom načelu: „Javni diskurs o suočavanju s prošlošću (SP) treba da bude zasnovan na dokazima“ može se preuzeti ovde, dok je studija slučaja koja istražuje četvrto načelo: „Svi trebaju da promovišu ravnopravnost, inkluziju i pomirenje” dostupna ovde. Isto i poslednja studija slučaja, zasnovana na sedmom načelu: „Krivična dela i ratni zločini se ne smeju pripisivati kolektivno“, koja je dostupna ovde.

Neformalna koalicija za načela suočavanja s prošlošću je promovisala ovaj dokument široj javnosti na tri ulične akcije u Prištini, Prizrenu i Uroševcu. Svesni štetnog i negativnog uticaja lažnih vesti, štetne retorike i drugih dela u javnom diskursu od strane političara i drugih državnih aktera prema žrtvama, preživelima i čitavom procesu suočavanja s prošlošću na Kosovu, ove ulične su akcije organizovane kako bi se apelovalo na građane da učestvuju i budu bolje informisani o načelima kako bi sprečili prevladavanje jednostranih narativa i žrtvama i preživelima ponudilo poštovanje i pravda koju zaslužuju.

Trenutno, tokom izbornih debata na kallxo.com, kandidati za gradonačelnike raznih opština širom Kosova odvajaju vreme da izraze svoju podršku načelima suočavanja s prošlošću.

Uz podršku Ambasade Švajcarske na Kosovu i Britanske Ambasade na Kosovu, a preko UNDP-a, ova inicijativa nastavlja da apeluje na javne i političke aktere da budu što je moguće više informisani o 10 načela i da se oslone na ovaj dokument tokom svog rada i koriste ga kao uputstva kako tretirati žrtve, preživele i uopšteno teme suočavanja s prošlošću.

Načela SP-a imaju za cilj sprečavanje štetnog diskursa i radnji povezanih sa nasleđem sukoba, a poslužiće kao referentni dokument na osnovu kojeg svako ko povredi data načela može biti pozvan na moralnu odgovornost.

Cela izjava o načelima suočavanja s prošlošću je dostupna ovde.