Kushtëzimi i TPNJ-së dhe pajtueshmëria e Maqedonisë së Veriut me të

Teksa Evropa themelonte organizata rajonale për zbatimin e standardeve të demokracisë, të të drejtave të njeriut dhe të sundimit të ligjit, pritshmëritë ishin që mizoritë masive si ato që ndodhën gjatë Luftës së Dytë Botërore të mos përsëriteshin më në kontinentin evropian. Megjithatë, 40 vjet pas Luftës së Dytë Botërore, Evropa sërish u godit nga dhuna masive, […]

Riformësimi i së kaluarës në hapësirën publike: rasti i Mostarit

Ndryshimet shoqërore, sidomos ato që rrjedhin nga konflikti, nxisin si komunitetet, ashtu edhe individët, që të vënë në pikëpyetje se kujt i përkasin dhe përse dhe cili është burimi i identitetit të tyre. Ky është terren pjellor për revizionim, pasi çështja e përkatësisë – sidomos pas kthesave që rezultojnë në humbjen e identitetit të përbashkët (sikurse ishte[…]

S’ka atdhe për të moshuarit

Katërmbëdhjetë vjet pas miratimit të Ligjit për Rehabilitim të vitit 2006, është ende e vështirë të gjesh gjykata kompetente në Serbi që nuk kanë nxjerrë vendime sipas këtij Ligji.[1] Mirëpo fokusi i veçantë i këtij artikulli është tek puna e Gjykatës së Qarkut në Shabac. Para së gjithash, Gjykata e Qarkut në Shabac ishte një nga më[…]

Revizionimi i historisë si platformë për nacionalizmin dhe pengesë për paqen e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Elitat intelektuale kanë qenë faktor kyç në ndërtimin e vetëdijës kombëtare dhe ideologjisë së nacionalizmit politik në Evropën e shekullit të nëntëmbëdhjetë. Ka shumë dëshmi për rolin kryesor që kanë luajtur intelektualët, kryesisht historianët, si në gjenerimin dhe shpërndarjen e ideologjive nacionaliste, ashtu edhe të doktrinave të kombeve të “reja” evropiane. Atyre u është caktuar detyra fisnike[…]

Nevoja për rishikimin e të mësuarit të historisë

Ekziston një përcaktim i pathënë, por i nënkuptuar, se historia, si shkencë dhe si lëndë mësimore, duhet t`i nënshtrohet rishikimit të vazhdueshëm. Ky përcaktim është shndërruar në postulat të mirëqenë për shkenctarët dhe hulumtuesit e mirëfilltë, për mësimdhënësit, por edhe për shoqëritë e shtetet demokratike në përgjithësi. Nxitja për një rishikim të tillë buron nga zhvillimet e[…]

Ndryshimi i teksteve mësimore të historisë parakusht për normalizimin e marrëdhënieve

Ky shkrim synon të vërë nën objektiv qasjen ndaj zhvillimeve në Kosovë në harkun gati njëshekullor (1912-2000) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës e të Serbisë, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, me qëllim që të krahasojë përshkrimet e bëra në këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre.[…]