Në Banja Llukë u zhvillua aksioni në mbështetje të themelimit teë iniciativës KOMRA

<p>Asociacioni &ldquo;Qendra p&euml;r Demokraci dhe Drejt&euml;si Tranzicionale&rdquo;, organizoi nj&euml; aksion tjet&euml;r q&euml; kishte p&euml;r q&euml;llim ofrimin e mb&euml;shtetjes p&euml;r themelimin e iniciativ&euml;s &ldquo;KOMRA&rdquo;. &ldquo;KOMRA&rdquo; &euml;sht&euml; nj&euml; iniciativ&euml; qytetare q&euml; fton shtetet e ish-Jugosllavis&euml; t&euml; formojn&euml; s&euml; bashku nj&euml; Komision Rajonal Fakt-Gjet&euml;s p&euml;r krimet e luft&euml;s dhe shkelje t&euml; tjera t&euml; r&euml;nda t&euml; t&euml; drejtave t&euml; njeriut, t&euml; kryera n&euml; territorin e ish-Jugosllavis&euml;. Aksioni u zhvillua m&euml; 25 prill n&euml; sheshin &ldquo;Trg Krajine&rdquo; n&euml; Banja Lluk&euml;.</p>

<p>N&euml; t&euml; mor&euml;n pjes&euml; pun&euml;tor&euml;t e &ldquo;Qendr&euml;s p&euml;r Demokraci dhe Drejt&euml;si Tranzicionale&rdquo; s&euml; bashku me nj&euml; grup vullnetar&euml;sh dhe aktivist&euml;sh nga Banja Lluka.</p>

<p>Ata mblodh&euml;n 67 n&euml;nshkrime n&euml; mb&euml;shtetje t&euml; &ldquo;KOMRA&rdquo;-s&euml;, nd&euml;rsa shp&euml;rndan&euml; 85 buletine e 125 flet&euml;palosje t&euml; iniciativ&euml;s &ldquo;KOMRA&rdquo;. N&euml; k&euml;t&euml; m&euml;nyr&euml;, &ldquo;Q&euml;ndra p&euml;r Demokraci e Drejt&euml;si Trnazicionale &ldquo;vazhdoi promovimin e iniciativ&euml;s &ldquo;KOMRA&rdquo;. N&euml; t&euml; njejt&euml;n koh&euml; nisi zgjerimi i mb&euml;shtetjes publike p&euml;rmes projektit &ldquo;KOMRA&rdquo;, q&euml; paraqet form&euml;n e vetme p&euml;r eliminimin e kufizimeve dhe mang&euml;sive t&euml; gjykimeve, q&euml; siguron gjetjen e fakteve p&euml;r t&euml; gjitha krimet e kryera gjat&euml; luft&euml;s dhe q&euml; d&euml;rgon n&euml; pranimin publik t&euml; viktimave, si parakusht p&euml;r nd&euml;rtimin e paq&euml;s, krijimin e besimit dhe mosp&euml;rs&euml;ritjen e krimeve. Krimet e luft&euml;s dhe viktimat nuk duhet t&euml; harrohen.</p>

<p>P&euml;rmes aksionit &ldquo;Un&euml; mb&euml;shtes KOMRA-n&euml;&rdquo;, ne po shprehim respektin ton&euml; p&euml;r t&euml; gjitha viktimat, nd&euml;rsa ndajm&euml; p&euml;rgjegj&euml;sine e p&euml;rbashk&euml;t p&euml;r nj&euml; t&euml; ardhme pa krime.</p>