Projekat „Mapiranje logora/mjesta zatočenja“ u Bosni i Hercegovini, 1992-1995.

Udruženje „Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu“ (CDTP) iz Banje Luke i Udruženje „Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini“ (TPOS u BiH) iz Sarajeva i su u maju 2013. godine započeli rad na projektu ”Mapiranje logora/mjesta zatočenja u BiH, 1992-1995”, čiji je cilj da se empirijskim istraživanjem, u saradnji sa bivšim logorašima i udruženjima logoraša i korištenjem sudski utvrđenih činjenica, dokumentuje postojanje logora, broj i imena ubijenih zatočenika i tortura koja je primjenjivana u logorima i drugim mjestima zatočenja.

U pripremnoj fazi, tokom maja 2013. kreiran je upitnik za vođenje intervjua sa bivšim logorašima i prikupljanje podataka o logorima, zatvorima i drugim zatočeničkim objektima.

Nakon toga je formiran istraživački tim na čelu sa koordinatorom projekta. Zadatak tima u 2013. godini je bio da izradi ukupno 15 profila logora i drugih mjesta zatočenja do kraja 2013. godine.

Tokom 2014. godine, istraživački tim je na čelu sa koordinatorom projekta izradio još 150 profila logora i drugih mjesta zatočenja.

Tokom rada na projektu, istraživači su obavili 358 intervjua sa bivšim logorašima. Rezultati rada su prezentovani na konferencijama za medije koje su održane 25. februara 2014. i 26.2.2015. godine u Sarajevu.

Projekat je tokom 2013. godine finansirao Civil Rights Defenders, koji je takođe finansijski podržao CDTP u izradi web stranice Udruženja, kao i u nabavci opreme za rad (multifunkcionalnog kopir-aparata, diktafona i foto-aparata).

Tokom 2014. i 2015. godine, projekat je finansiran od strane National Endowement for Democracy (NED), Civil Rights Defenders i Rockefeller Brothers Fund. Profili se mogu naći na web stranicama oba udruženja.