TRIAL/ analiza: Ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u BiH

Ovom prilkom sa Vama želimo podijeliti TRIAL-ovu novoobjavljenu pravnu analizu pod nazivom: Ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini – stanje, problemi i perspektive, čija je autorica Adrijana Hanušić, 
TRIAL-ova pravna savjetnica.

Analiza tretira problematiku ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete od počinilaca zločina u ukviru krivičnog postupka. Njena izrada je dio aktivnosti koje provodi TRIAL u svrhu podizanja svijesti o postojanju sistemskog problema i stvaranja poticajnog okruženja kako bi 
se, pod zakonom određenim uslovima, oštećenim licima, s posebnim fokusom na žrtve seksualnog nasilja počinjenog u ratu, omogućilo ostvarivanje ovog prava uporedo sa krivičnim gonjenjem počinilaca zločina.

Također, ovo je link na kojem mozete potraziti online pdf verzije:

TRIAL CompensationClaim analysisBOS


TRIAL CompensationClaim analysisENG
http://goo.gl/2gDEMJ