Balkan.Perspectives#15

(Ponovno) pisanje istorije na Zapadnom Balkanu

Dragi čitaoci časopisa Balkan Perspectives,

u prethodnim izdanjima redakcija se već bavila pitanjem kako i zašto se istorija u regionu Zapadnog Balkana osporava, dovodi u pitanje i instrumentalizuje. Prerađivanje, tj. (ponovno) pisanje istorije nije neutralno, već se pre radi o promišljenom političkom procesu koji teži da uspostavi stvarnosti i narative, i koji odražava odnose moći tokom različitih perioda. U tom smislu, istorijski revizionizam i poricanje ne mogu se posmatrati samo kao nešto što normalizuje monoperspektivne istorijske narative, već imaju potencijal da izgrade podlogu za osporavanje fundamentalnih demokratskih dostignuća, oživljavanje autoritarnih tendencija i diskreditovanje inicijativa koje problematizuju esencijalističko viđenje identiteta i društava kroz instrumentalizaciju istorijskih diskursa. U ovakvim slučajevima, stvaranje „NAS“ prigušuje glasove u procesu kritičke istorizacije zajedničke prošlosti u korist stvaranja „NJIH“.

[expander_maker id=”2” more=”Pročitaj više” less=”Sakrij”]

U tom kontekstu, ovaj broj časopisa Balkan Perspectives daje svoj doprinos pluralističkoj, konstruktivnoj i otvorenoj diskusiji o suočavanju s prošlošću na Zapadnom Balkanu. Ova posvećenost multiperspektivnom pristupu u teoriji i praksi ključni je aspekt u osporavanju istorijskog revizionizma  uvažavanjem činjenice da je istorija duboko ugrađena u lokalne, regionalne i globalne dinamike političkih, kulturnih i socijalnih okruženja, te da je vezana za prostorne reference i heterogenost glasova različitih aktera. Tako, multiperspektivnost odbacuje istoriju kao elitistički projekat, već naglasak stavlja na pluralizam perspektiva i uključivanje raznovrsnih i pouzdanih izvora, te teži da omogući istoriografiji da postane instrument za razmišljanje u okviru društva i suočavanje sa zajedničkom prošlošću, nezadovoljstvima i traumom u državama Zapadnog Balkana.

Redakcija stoga posvećuje ovo izdanje časopisa Balkan Perspectives analizi tendencija istorijskog revizionizma na Zapadnom Balkanu i donosi refleksije na temu generalnog razumevanja revizionističkih tendencija i pisanja istorije u respektivnim javnim i privatnim sferama.

U ovom broju časopisa Balkan Perspectives Husnija KamberovićŠkeljzen Gaši i Milivoj Bešlin daju opšti pogled na trenutne diskusije u vezi s istorijskim revizionizmom u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Srbiji. Zatim imate priliku da pročitate studiju slučaja Arbora Saljihua o novom nastavnom programu na temu holokausta kao važnom instrumentu za inkluzivnu nastavu istorije na Kosovu. Lejla Gačanica nas vodi kroz intervencije u javnim prostorima Mostara. Sanja Petrović Todosijević posmatra kako rehabilitacija nacističkih kolaboracionista u Srbiji stvara osnov za osporavanje prošlosti. Marko Krtolica istražuje promene u percepciji Metodije Andonova Čente u procesu izgradnje nacije u Severnoj Makedoniji u XX i XXI veku, dok Nataša Stamenkovikj kritički istražuje status quo u usklađenosti Severne Makedonije sa regulativom Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

U ime redakcije časopisa Balkan Perspectives želim da zahvalim svim autorima i autorkama za njihov važan doprinos, kao i svima koji su pomogli da se ovaj broj nađe pred čitaocima. Uživajte u poslednjem izdanju časopisa Balkan Perspectives u 2020. godini.

Redakcija časopisa Balkan Perspectives želi vam srećne praznike i srećnu Novu godinu!

Alexander Vojvoda

[/expander_maker]

No Country for Old Men

Četrnaest godina posle donošenja Zakona o rehabilitaciji iz 2006. verovatno je teško naći nadležni sud u Republici Srbiji koji nije donosio i ne donosi presude u skladu sa istim.[1] Ipak, ovde će posebna pažnja biti posvećena radu Okružnog suda u […]

Potreba revizije nastave istorije

Za istoriju se, i kao nauku i kao školski predmet, postojano, prećutno, ali podrazumevajuće  smatra da treba da bude podložna stalnoj reviziji. Ta potreba, pretvorena u postulat, uzima se zdravo za gotovo, i kad se radi o istinskim naučnicima i […]

Metodija Andonov Čento – heroj/izdajnik/heroj

Kraj Drugog svetskog rata omogućio je ostvarenje vekovnog sna makedonskog naroda da stvori sopstvenu državu. Naime, prva makedonska država proglašena je na prvom zasedanju Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM). Na tom zasedanju izabran je Prezidijum (predsedništvo) ASNOM-a, a Metodija […]

Impressum 15 – 12/2020

Urednik: Alexander Vojvoda

Urednički tim: Sunita Dautbegović – Bošnjaković, Martin Filipovski, Srđan Hercigonja, Vjollca Islami Hajrullahu, Nehari Sharri

Autori i autorke: Milivoj Bešlin, Lejla Gačanica, Shkëlzen Gashi, Husnija Kamberović, Marko Krtolica, Sanja Petrović Todosijević, Arbër Salihu, Nataša Stamenkovikj

Dizajn (naslovna strana): Envinion

Prevod: LBG Communications (albanski), Ivana Radović (BHS), Martina Kimovska (makedonski)

Lektura: LBG Communications (albanski/engleski), Zinaida Lakić (BHS), Zanet Ristoska (makedonski)