Balkan.Perspectives#15

(Ponovno) pisanje istorije na Zapadnom Balkanu

Dragi čitaoci časopisa Balkan Perspectives,

u prethodnim izdanjima redakcija se već bavila pitanjem kako i zašto se istorija u regionu Zapadnog Balkana osporava, dovodi u pitanje i instrumentalizuje. Prerađivanje, tj. (ponovno) pisanje istorije nije neutralno, već se pre radi o promišljenom političkom procesu koji teži da uspostavi stvarnosti i narative, i koji odražava odnose moći tokom različitih perioda. U tom smislu, istorijski revizionizam i poricanje ne mogu se posmatrati samo kao nešto što normalizuje monoperspektivne istorijske narative, već imaju potencijal da izgrade podlogu za osporavanje fundamentalnih demokratskih dostignuća, oživljavanje autoritarnih tendencija i diskreditovanje inicijativa koje problematizuju esencijalističko viđenje identiteta i društava kroz instrumentalizaciju istorijskih diskursa. U ovakvim slučajevima, stvaranje „NAS“ prigušuje glasove u procesu kritičke istorizacije zajedničke prošlosti u korist stvaranja „NJIH“.

Pročitaj više

No Country for Old Men

Četrnaest godina posle donošenja Zakona o rehabilitaciji iz 2006. verovatno je teško naći nadležni sud u Republici Srbiji koji nije donosio i ne donosi presude u skladu sa istim.[1] Ipak, ovde će posebna pažnja biti posvećena radu Okružnog suda u […]

Potreba revizije nastave istorije

Za istoriju se, i kao nauku i kao školski predmet, postojano, prećutno, ali podrazumevajuće  smatra da treba da bude podložna stalnoj reviziji. Ta potreba, pretvorena u postulat, uzima se zdravo za gotovo, i kad se radi o istinskim naučnicima i […]

Metodija Andonov Čento – heroj/izdajnik/heroj

Kraj Drugog svetskog rata omogućio je ostvarenje vekovnog sna makedonskog naroda da stvori sopstvenu državu. Naime, prva makedonska država proglašena je na prvom zasedanju Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM). Na tom zasedanju izabran je Prezidijum (predsedništvo) ASNOM-a, a Metodija […]

Impressum 15 – 12/2020

Urednik: Alexander Vojvoda

Urednički tim: Sunita Dautbegović – Bošnjaković, Martin Filipovski, Srđan Hercigonja, Vjollca Islami Hajrullahu, Nehari Sharri

Autori i autorke: Milivoj Bešlin, Lejla Gačanica, Shkëlzen Gashi, Husnija Kamberović, Marko Krtolica, Sanja Petrović Todosijević, Arbër Salihu, Nataša Stamenkovikj

Dizajn (naslovna strana): Envinion

Prevod: LBG Communications (albanski), Ivana Radović (BHS), Martina Kimovska (makedonski)

Lektura: LBG Communications (albanski/engleski), Zinaida Lakić (BHS), Zanet Ristoska (makedonski)