Balkan.Perspectives#14

EDITORIALI ~ Numri. 14 – 04/2020

Të dashur Lexues,

Ballafaqimi me të kaluarën është temë e vështirë për t’u trajtuar, sidomos në Ballkanin Perëndimor, rajon me prirje për konflikte. Para se platformat online të shfaqeshin në mënyrë dramatike, çdo e vërtetë e konflikteve ishte e cënueshme nga manipulimet prej udhëheqësve dhe mjeteve të tyre të propagandës për të ringjallur mitet e kombeve të mëdha. Tani, këto të vërteta i nënshtrohen të menduarit kritik aq shumë të nevojshëm dhe duket se media sociale dhe platformat mediatike mund të jenë mjete që i riformësojnë këto procese, sidomos në aspekt të transparencës dhe kontrollit të fakteve. Sidoqoftë, hapësira online ka mangësitë e veta, sidomos kur trajton çështje të ndjeshme si ato që kanë të bëjnë me konfliktet e së kaluarës. Natyra ‘i hapur për të gjithë’ e internetit dhe platformat “instante” që na siguron media sociale nënkuptojnë se të gjithë mund të shkruajnë, postojnë apo ndajnë çdo mendim që e shohin si të “vërtetë” dhe bashkë me të, të arrijnë tek audienca të mëdha, me shpejtësi.

më tepër në

Pranë, por të panjohur

Foto: Fahri Hiseni Është e vështirë të komentosh për marrëdhëniet ndëretnike në cilëndo shoqëri dhe ta bësh këtë nga këndvështrimi i Ballkanit nuk përbën përjashtim. Një arsye për këtë është konteksti i ndërlikuar historik brenda të cilit ekzistojnë vendet e […]

Në kurthin e lajmeve të rreme

Foto:Fitim Gashi Paralajmërim: ky artikull përmban gjuhë përshkruese që paraqet dhunën seksuale kundër grave gjatë luftës’në Kosovë. Në ditën kur Kuvendi i Kosovës miratoi Rezolutën për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, një deputete shkaktoi skandal me një fotografi . Në majin […]

Gjykimeve po u vjen fundi – po pastaj?

Foto: Jovana Prusina Kur flasim për drejtësinë tranzicionale, bëjmë fjalë edhe për drejtësinë penale, për viktimat dhe dëshmitarët, për të pagjeturit dhe personat e zhvendosur brenda vendit dhe familjet e tyre, për varret masive dhe të drejtën për të vërtetën, […]

Impressum 14 – 04/2020

Kryeredaktore: Vanessa Robinson-Conlon

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegoviq-Boshnjakoviq, Martin Filipovski, Sërgjan Hercigonja, Vjollca Islami Hajrullahu, Nehari Sharri

Autorë: Belma Buljubashiq, Besnike Salihu, Fahri Hiseni, Fitim Gashi, Jovana Prusina, Katerina Smileva, Sërgjan Puhallo, and Vlladan Gjykanoviq

Dizajni (i ballinës): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Luna Gjorgjeviq (BKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip), Zinaida Lakiq (BKS), Zanet Ristoska (maqedonisht), Lauren Hanna (anglisht)